Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων υλικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους,...