Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2018

Ανακύκλωση γυαλιού σε τόνους από την ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ 2015 2016 2017 7μηνο 2018 ΣΥΝΟΛΟ Λεβαδέων 3,2 14,83 9,08 14,79 41,9 Ορχομενού 0 0 7,34 6,42 13,76 Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας 0 2,49 7,92 0 10,41 ΣΥΝΟΛΟ 66,07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, που εδρεύει στην Λιβαδειά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):   ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός...